ورود

بازدید از هنرستان های کاردانش

3 نمایش ها

در تاریخ 95/1/31 از هنرستان کاردانش گردشگری  (ناحیه سه کرمانشاه) توسط گروه کامپیوتر کاردانش بازدید بعمل آمد.

   از زحمات  مدیریت محترم جناب آقای محمدی و کادر اجرایی هنرستان تشکر و قدردانی می گردد.