ورود

بازدید از هنرستان های کاردانش

2 نمایش ها

در تاریخ 94/12/4 از هنرستان کاردانش شهید آوینی(ناحیه یک کرمانشاه) توسط گروه کامپیوتر کاردانش بازدید بعمل آمد.

   از زحمات  مدیریت محترم جناب آقای مهندس امیری و کادر اجرایی هنرستان تشکر و قدردانی می گردد.