ورود

بازدید از هنرستان های کاردانش شهرستان سنقر

8 نمایش ها

در تاریخ 94/11/27 از هنرستان کاردانش صنعتگران (شهرستان سنقر) توسط گروه کامپیوتر کاردانش بازدید بعمل آمد.

 از زحمات  مدیریت محترم جناب آقای محمدی و کادر اجرایی هنرستان تشکر و قدردانی می گردد.